Danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Flipkart ¨

Ví dụ: https://www.flipkart.com/redmi-note-7-pro-neptune-blue-64-gb/p/itmfegkx8nbcze6t?pid=MOBFDXZ376XRTZXH&srno=b_1_1&otracker=hp_omu_Mobile%2BNew%2BLaunches_1_8.dealCard.OMU_I2OWBNFEOPI1_5&otracker1=hp_omu_WHITELISTED_neo%2Fmerchandising_Mobile%2BNew%2BLaunches_NA_dealCard_cc_1_NA_view-all_5&lid=LSTMOBFDXZ376XRTZXHWRK63O&fm=neo%2Fmerchandising&iid=0e71d38b-bd25-4f29-a5b2-b4bfd95b9a2e.MOBFDXZ376XRTZXH.SEARCH&ppt=browse&ppn=browse&ssid=5bz2zozh0g0000001564656996245

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome